PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
College van Kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat momenteel uit 6 leden.  Er zijn twee vacatures. Het college heeft als taak het beheren van geld en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen.   Samenstelling van het college: Onder verantwoordelijkheid van het CVK voeren de volgende personen belangrijke taken uit: Het financieel beheer: Het grootste deel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Het CVK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Met deze informatie wordt jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze actie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven. Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CVK  zo nodig voor om passende maatregelen te nemen.   Vergelijking begroting versus jaarrekening 2017. Grafiek begroting 2018. Collectemunten.   Anbi-status   Het CVK heeft met instemming van de kerkenraad tarieven vastgesteld voor het gebruik van de gebouwen bij vergaderingen, huwelijk, begrafenissen enz. Enz.   Huur kerkelijke gebouwen en andere kerkelijke vergoedingen 2018.   Het personele beheer: Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn er echter ook medewerkers in dienst. Onze gemeente treedt op als werkgever voor  twee predikanten, verschillende organisten, en een kostersechtpaar.   Klik hier voor het schoonmaakrooster van Het Lokaal te Sondel 2018.   Het CVK regelt voor deze werknemers alle zaken die met het werkgeverschap verband houden. Het beheer van gebouwen: Onze gemeente heeft de volgende gebouwen als eigendom: a.    drie kerkgebouwen:       De Haven te Sondel, De Hoekstien te Nijemirdum en De Fontein te Oudemirdum b.    twee woningen, die dienst doen als pastorie c.    een vergaderlokaliteit te Sondel ( It Lokaal). De grond waarop dit gebouw staat is van de burgerlijke gemeente. Het CVK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering.  Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Het beheer van landerijen en begraafplaatsen: Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van grond de aandacht van het CVK. Onze gemeente is eigenaar van 3.06.8 ha verpacht land. Rondom De Haven te Sondel en De Fontein liggen begraafplaatsen. Bij De Fontein is ook een urnenmuur. Het onderhoud aan deze begraafplaatsen wordt door derden verricht.
Naam en functie: Telefoonnummer: E-mailadres: L. Walinga, voorzitter, Sondel M. Breimer-Groenhof, secr., Oudemirdum B. Pietersma, Nijemirdum H. Eppinga, Oudemirdum D. Postma, Nijemirdum K. Bergsma, Sondel 604990 571397 571955 571669 602262 854075 leffertwalinga@outlook.com mbreimer@oarsnet.nl b.pietersma@hetnet.nl info@dekstationgaasterland.nl d.postma@staatsbosbeheer.nl klaas-bergsma@home.nl Naam en functie: Telefoonnummer: E-mailadres: P. Rienstra, administrateur, Nijemirdum H. Smink, begroting en jaarrek., O’dum I. Rienstra-Keulen, collectemunten, N’dum D. Kuipers, kerkblad, Oudemirdum H. Tollenaar, ledenadministratie, O’dum J. Breimer, kerkhof De Fontein, O’dum J. Eppinga, kerkhof De Haven, Sondel 571652 571801 571652 572002 571505 571397 602784 paulrien@hotmail.com h.smink4@ziggo.nl  d.kuipers19@hetnet.nl h.tollenaar@home.nl j.breimer@zonnet.nl