PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
College van Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat uit 7 leden. Het college heeft als taak het beheren van geld en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen. Samenstelling van het college: D.J. Wortman, voorzitter Oudemirdum 571957 djwortman1972@gmail.com Y. Wiersma, secretaris Nijemirdum 571557 ymetinekew@hotmail.com H. Smink, penningmeester Oudemirdum 571801 h.smink4@ziggo.nl H. Eppinga Oudemirdum 571669 info@dekstationgaasterland.nl K. Haringsma Sondel 604804 rats.ma@hotmail.com K. Bergsma Sondel 06-51647282 klaas-bergsma@ziggo.nl G. A. Runia Nijemirdum 571712 gar420@live.nl Onder verantwoordelijkheid van het CVK voeren de volgende personen belangrijke taken uit: P. Rienstra, administrateur Nijemirdum 571652 paulrien@hotmail.com I. Rienstra-Keulen, collectemunten Nijemirdum 571652 D. Kuipers, kerkblad Oudemirdum 06-52366991 d.kuipers19@gmail.com H. Tollenaar ledenadministratie Oudemirdum 571505 tollenaar@home.nl P. Deinum kerkhof De Fontein Oudemirdum 571771 mts.deinum@comveeweb.nl J. Eppinga kerkhof De Haven Sondel 602784 Het financieel beheer. Het grootste deel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Het CVK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Met deze informatie wordt jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze actie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven. Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CVK zo nodig voor om passende maatregelen te nemen. Begroting 2020 en meerjarenprognose college van kerkrentmeesters. Collectemunten ANBI-status Het CVK heeft met instemming van de kerkenraad tarieven vastgesteld voor het gebruik van de gebouwen bij vergaderingen, huwelijk, begrafenissen enz. enz. Huur kerkelijke gebouwen en andere kerkelijke vergoedingen Het personele beheer. Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn er echter ook enkele gemeenteleden die een vergoeding ontvangen. a. Onze gemeente treedt op als werkgever voor twee predikanten. Het CVK regelt voor hen alle zaken die met het werkgeverschap verband houden. a. Onze organisten en kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding. b. De grafdelvers ontvangen een vergoeding. Indien nodig betaalt het college de belasting en sociale premies c. Het onderhoud van de begraafplaats te Oudemirdum wordt door derden gedaan. d. Voor het onderhoud van de begraafplaatse te Sondel wordt een vrijwilligers -vergoeding gegeven. Klik hier voor het schoonmaakrooster van het Lokaal Sondel 2020. Klik hier voor het schoonmaakrooster van De Haven te Sondel 2020. Het beheer van gebouwen. Onze gemeente heeft de volgende gebouwen als eigendom: a. drie kerkgebouwen: De Haven te Sondel, De Hoekstien te Nijemirdum en De Fontein te Oudemirdum a. een woning die dienst doet als pastorie: Lyklamawei 13 te Nijemirdum b. een vergaderlokaliteit te Sondel ( It Lokaal). De grond waarop dit gebouw staat is van de burgerlijke gemeente. Het CVK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering. Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld.Het beheer van landerijen en begraafplaatsen: Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van grond de aandacht van het CVK. Onze gemeente is eigenaar van 3.06.8 ha verpacht land. Rondom De Haven te Sondel en De Fontein liggen begraafplaatsen. Bij De Fontein is ook een urnenmuur. Het onderhoud aan deze begraafplaatsen wordt door derden verricht.