PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
College van Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat uit 7 leden. Het college heeft als taak het beheren van geld en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen. Samenstelling van het college: H. Smink, voorzitter/penningm. Oudemirdum 571801 h.smink4@ziggo.nl Y. Wiersma, secretaris Nijemirdum 571557 ymetinekew@hotmail.com H. Eppinga Oudemirdum 571669 info@dekstationgaasterland.nl K. Haringsma Sondel 604804 rats.ma@hotmail.com K. Bergsma Sondel 06-51647282 klaas-bergsma@ziggo.nl G. A. Runia Nijemirdum 571712 gar420@live.nl J. de Jong Oudemirdum 06-20430451 johanenjellie@gmail.com Onder verantwoordelijkheid van het CVK voeren de volgende personen belangrijke taken uit: P. Rienstra, administrateur Nijemirdum 571652 paulrien@hotmail.com of administrateur@pkn-ons.nl P. Rienstra, kerkbladadministratie I. Rienstra-Keulen, collectemunten Nijemirdum 571652 Beheer kerkhoven De Fontein en De Haven. De Fontein: Taakverdeling m.i.v. 1 februari 2022 P. Deinum 06-25500361 mts.deinum@comveeweb.nl uitgifte en beheer graven H. Smink 06-25346978 h.smink4@ziggo.nl administratie grafrechten De Haven: K. Haringsma 0514-604804 rats.ma@hotmail.com uitgifte en beheer graven K. Bergsma 06-51647282 klaas-bergsma@ziggo.nl administratie grafrechten Het financieel beheer. Het grootste deel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Het CVK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Met deze informatie wordt jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze actie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven. Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CVK zo nodig voor om passende maatregelen te nemen. Begroting 2024 en meerjarenprognose college van kerkrentmeesters. Collectemunten ANBI-status Jaarverslag 2021 College van Kerkrentmeesters. Jaarverslag 2021 Diaconie. Het CVK heeft met instemming van de kerkenraad tarieven vastgesteld voor het gebruik van de gebouwen bij vergaderingen, huwelijk, begrafenissen enz. enz. Huur kerkelijke gebouwen en andere kerkelijke vergoedingen Huur kerkelijke gebouwen en andere kerkelijke vergoedingen per 1/1/2023. Het personele beheer. Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn er echter ook enkele gemeenteleden die een vergoeding ontvangen. a. Onze gemeente treedt op als werkgever voor één predikant (1 fte) en één kerkelijk werker (0,5 fte). Het CVK regelt voor hen alle zaken die met het werkgeverschap verband houden. a. Onze organisten en kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding. b. De grafdelvers ontvangen een vergoeding. Indien nodig betaalt het college de belasting en sociale premies c. Het onderhoud van de begraafplaats te Oudemirdum wordt door derden gedaan. d. Voor het onderhoud van de begraafplaatse te Sondel wordt een vrijwilligers -vergoeding gegeven. Het beheer van gebouwen. Onze gemeente heeft de volgende gebouwen als eigendom: a. drie kerkgebouwen: De Haven te Sondel, De Hoekstien te Nijemirdum en De Fontein te Oudemirdum a. een woning die dienst doet als pastorie: Lyklamawei 13 te Nijemirdum b. een vergaderlokaliteit te Sondel ( It Lokaal). De grond waarop dit gebouw staat is van de burgerlijke gemeente. Het CVK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering. Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Het beheer van landerijen en begraafplaatsen. Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van grond de aandacht van het CVK. Onze gemeente is eigenaar van 17.81.15 ha verpacht land. Rondom De Haven te Sondel en De Fontein liggen begraafplaatsen. Bij De Fontein is ook een urnenmuur. Het onderhoud aan deze begraafplaatsen wordt door derden verricht Reglement kerkhoven per 1 januari 2022. Bijlage reglement begraafplaatsen.